Slovník pojmů

Vysvětlení odborné terminologie - rozbalte co Vás zajíma
Krbová kamna

Krbová kamna jsou velmi vhodným řešením při dotápění rodinných domů nebo rekreačních objektů, zejména pak na na jaře a na podzim, kdy není tak chladno a spouštět celý topný systém by se nevyplatilo. Dle potřeb lze vybírat krbová kamna s výměníkem nebo kamna bez výměníku. Další z možností jsou kuchyňská kamna, na kterých lze vařit nebo péct. Mezi nejčastěji vybírané materiály krbových kamen patří plech, litina nebo kachle. Výhodou plechových kamen je rychlé rozehřátí. Litinová kamna zas dokážou dlouho hřát a kachlová kamna ještě déle.

Krbová kamna mají účinnost mezi 40 a 80 procenty. Umí velmi dobře vytopit prostor, v němž jsou umístěna. A to dvojím způsobem, přičemž některá krbová kamna oba typy vyhřívání kombinují. Jednoplášťová sálavá kamna rychle ohřívají okolní vzduch, jsou ale vhodná pro vytápění pouze jedné místnosti. Oproti tomu dvouplášťová konvekční kamna ohřívají vzduch v mezeře mezi dvojitým pláštěm. Takto ohřátý vzduch pak stoupá a šíří se dál po místnosti. Po otevření dveří je možné vytápět i sousední místnosti. K vytápění dalších místností lze také využít kamna s teplovodním výměníkem. Toto zařízení je zabudované uvnitř kamen a je možné na něj napojit teplovodní trubky, Těmi lze pak vést ohřátou vodu do radiátorů v okolních místnostech.

Krb

Krb je všeobecné označení pro zařízení určené k udržování ohně v obytných budovách. Zpravidla je situován v centrální části domu, tak aby vytápěl pokud možno celý objekt. V minulosti to bývalo otevřené topeniště zaústěné do sběrného komína. Dnes už se otevřené krby staví výjimečně. Topeniště tak v dnešní době obstarává krbová vložka, samostatně odkouřené topeniště s velkým prosklením. A oproti otevřeným krbům i s podstatně zvýšenou účinností. Funkčně se dají krby rozdělit podobně jako kachlová kamna, tedy na sálavé s vnitřní uzavřenou cirkulací vzduchu, teplovzdušné a kombinované.

Kouřovod

Kouřovod je určen pro odvod spalin od kouřového hrdla spotřebiče paliv do komínu příp. do volného ovzduší. Kouřovody výrazně ovlivňují odvod spalin od spotřebiče paliv a jejich výběru je tedy potřeba věnovat velkou pozornost.

Komín

Komín nebo také spalinová cesta je jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy, která slouží pro odvod spalin z topeniště.

Systémový komín

Systémový komín je sestaven jako stavebnice s použitím vyzkoušených a ověřených kompatibilních dílů. Ty jsou nakoupeny nebo zajištěny jedním výrobcem. Ten také přebírá veškerou odpovědnost za tento komín jako celek. Mezi systémové komíny patří např. odvody spalin od některých uzavřených plynových spotřebičů

Koncentrický komín

Koncentrický komín umožňuje odvádět emise z budovy a stejným potrubím přivádět vzduch pro hoření. Je tvořen kombinací roury vnější a vnitřní. Vnější umožňuje vstup spalovacího vzduchu a vnitřní pak slouží pro odvod spalin a plynů. Odděleny jsou vzduchovou mezerou, ta slouží jako izolant. Vzduch pro hoření se cestou v plášti ohřívá a optimalizuje tak hoření v kamnech. Tento nový typ komínů zaručuje uzavřený systém od nasávání, hoření až po odvod spalin, Uplatnění nachází v novostavbách, a to převážně tam, kde se využívá rekuperace. 

Nerezový komín

Komínové systémy v nerezovém provedení představují v současnosti moderní a plnohodnotnou alternativu ke komínům zděným. Obvykle jsou řešeny jako jednoduchá stavebnice a jsou vhodné pro novostavby i rekonstrukce. Snadno se instalují a umožňují jednoduchou a rychlou manipulaci. Nerezové komíny mají díky svým praktickým vlastnostem velmi dlouhou životnost, vždy se lze spolehnout na jejich trvanlivost, pevnost a odolnost. Díky svým vlastnostem jsou vhodné také pro nízkoenergetické a pasivní domy. Nejčastěji to bývá třísložkový nerezový komínový systém vhodný pro všechny druhy paliv a všechny typy spotřebičů. Může být navrhován jak v podtlakovém, tak i v přetlakovém režimu provozu. Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4404 a dokonalé technické řešení a zpracování umožňuje i mokrý provoz. K nerezovým kouřovodům se ale řadí i komínové vložky pro vložkování starých komínů nebo nerezové kouřovody sloužící k propojení spotřebiče a komínu. Patří sem také ocelové kouřovody.

Krbový ventilátor

Krbový ventilátor odsává teplý vzduch z krbu a pomáhá ho rozvádět do dalších místností. Ventilátory pro topná zařízení mají odolnost do 150°C, nejedná se tedy o klasické ventilátory. Bývají osazeny termostatem. Tyto ventilátory jsou extrémně tiché.

Dochlazovací smyčka

Dochlazovací smyčka je bezpečnostní zařízení, které zabraňuje přetopení kotle a následným škodám na majetku či zdraví. Od roku 2003 jí musí být vybavena všechna nově vyrobená zařízení. Chladící smyčka funguje tak, že ve výměníku krbové vložky je instalována v horké vodě chladící spirála. Tato spirála je z jedné straně připojena k vodovodu přes termostatický ventil s čidlem a na druhé straně je vyvedena do odpadu. Tento ventil je za běžného provozu zavřený, ale jakmile dojde k překročení teploty 95°C otevře se a pustí do smyčky studenou vodu z vodovodu. Tato voda pak prochází smyčkou a tím ochlazuje topnou vodu ve výměníku. S topnou vodu se nemíchá, k ochlazování dochází přes stěny smyčky. Tato chladicí voda pak z výměníku vychází ohřátá a je odvedena do odpadu.

Palivo pro krby

Většina kamen a krbů je konstruována pro topení dřevem a dřevěnými briketami. Spalování dřeva je chemický proces, u kterého dochází k vývinu tepla. Významnou vlastností dřeva (a obecně všech forem biomasy) je značný podíl takzvané prchavé hořlaviny. Při zahřátí na teplotu přes 200 °C dochází k rozkladu a tvorbě hořlavých plynů. Každé dřevo má trochu jiné chemické složení a jinou vlhkost, proto jinak hoří a má i jinou výhřevnost. Vhodné dřevo pro topení v krbových kamnech by mělo ideálně vysychat 2 roky, Dřevo je nutné skladovat na krytém, větraném místě, chráněném před deštěm a sněhem.

Primární vzduch a primární spalování

Primární vzduch je vzduch, který je přiváděn skrze popelník a rošt pod oheň. Existují ale i krbová kamna, kde je vzduch přiváděn nad rošt. Jedná se o základní vzduch, který pomáhá hlavně při roztápění, kdy musí být zcela otevřen. K regulaci pak slouží páčka nebo táhlo umístěné zpravidla pod topeništěm. Při topení kusovým dřevem je primární vzduch za provozu uzavřen. Výjimku tvoří spalování hnědouhelných briket, které potřebují k hoření více vzduchu, proto je primární vzduch i po rozhoření paliva z poloviny otevřen.

Sekundární vzduch a sekundární spalování

Sekundární spalování funguje na principu spalování plynů kouře a prachových částic. Princip je založen na přisávání studeného vzduchu do spalovací komory, který se sráží a okysličuje emisní částice, čímž dochází k jejich zplynování. Právě tento přívod vzduchu do spalovací komory umožní vzplanout i uvolňujícím se uhlovodíkům, které vznikají při hoření a které by jinak odešly s ostatními spalinami do komína. Při tomto procesu shoří prachové částice a těkavé plyny při teplotě nad 600 °C, Tím se zvyšuje až na dvojnásobek účinnost krbové vložky, dochází až k 40% úspoře paliva a výrazně se minimalizuje emise zplodin.

Externí přívod vzduchu

Externí přívod vzduchu pro spotřebiče na tuhá paliva patří mezi velmi vyhledávané řešení, při kterém se přivádí vzduch z venku přímo do krbové vložky. Při využití tohoto přístupu tak nedochází ke spalování kyslíku z obytné místnosti, kde se krbová kamna, krbová vložka či krb nachází, a není tedy nutné hladinu kyslíku v takové místnosti opětovně zvyšovat větráním. Externí přívody vzduchu se tak uplatní i v nízkoenergetických a pasivních domech. U krbových kamen je většinou příruba externího přívodu vzduchu umístěna na zádech kamen u podlahy, přívod je v novostavbách umisťován pod základovou desku, při rekonstrukcích pak bývá veden i v podlaze.

Rekuperace

Rekuperace neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se vzduch přiváděný do budovy nebo průmyslového zařízení předehřívá teplým odpadním vzduchem. Tepelná energie obsažená v odpadním vzduchu není tedy bez užitku odváděna do okolního prostředí, ale pomocí tepelného výměníku odevzdá většinu svého tepla vzduchu přiváděnému rekuperační jednotkou zpět do objektu. To vede ke snížení energetických ztrát, které vznikají při klasickém větrání, a podstatným způsobem tak pomáhá vylepšovat celkovou energetickou bilanci bydlení. Využíván je jak lokální, tak i centrální systém rekuperace tepla.
Moderní, zejména pasivní domy jsou proto z výše uvedených důvodů vybaveny rekuperační jednotkou. A v takovém případě se musí použít krbová vložka s vlastním přívodem vzduchu z exteriéru, tedy vzduchu pro hoření. Krb v pasivních domech nasává vzduch z exteriéru, ten je využit pro samotné hoření paliva v krbové vložce, a vzniklé zplodiny jsou odváděny do komína. Vzniklé teplo pak odebírá rekuperační jednotka. U pasivních domů se nejvíce používá krbová vložka s výkonem max.5kW.